https://www.google.co.th/maps/place/Two Talent English Language school/@9.142961,99.354381,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30540610f1c2586f:0x49c8b5c3bb5a980b
Personnel
14 มกราคม 2558 (1,842 คน)นางสาวปนัยกร   สินธุเสน

ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสอนภาษาทูทาเลนท์  อิงลิช  สุราษฎร์ธานี

 นางสาวกมลวรรณ   แสวงกาญจน์    (ครูปลา)
 
ระดับการศึกษา  :
                                      - ปริญญาตรี    ครุศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอก ภาษาอังกฤษ    จาก สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
 
ประสบการณ์การทำงาน  :
                                      - เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนนิรมลชุมพร
                                      - เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนธิดาแม่พระ  สุราษฎร์ธานี
                                      - หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนธิดาแม่พระ  สุราษฎร์ธานี
                                      - สอนภาษาอังกฤษ และติดต่อประสานงานกับครูต่างชาติ   โรงเรียนธิดาแม่พระ  สุราษฎร์ธานี
ปัจจุบัน  :
                                       ผู้จัดการโรงเรียนสอนภาษาทูทาเลนท์ อิงลิช  

 
นางอนงค์   นาคสินธุ์   (ครูตุ่น)
ระดับการศึกษา  :
                                            - อนุปริญญา     เอกวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  

ประสบการณ์การทำงาน  :
                                           - ฝ่ายธุรการ  คลีนิคหมอแสวง
                                           - ทำงานด้านเอกสาร  ติดต่องาน  ซื้อขายที่ดิน


ปี 2557 - ปัจจุบัน              ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนสอนภาษาทูทาเลนท์  อิงลิช
เนื้อหาอื่นๆ