https://www.google.co.th/maps/place/Two Talent English Language school/@9.142961,99.354381,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30540610f1c2586f:0x49c8b5c3bb5a980b
Activity
15 มกราคม 2558 (1,284 คน)

นอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนแล้ว  
ทางโรงเรียนสอนภาษาทูทาเลนท์ อิงลิช ยังจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ  เช่น

-  ส่งครูชาวต่างชาติ  เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน , โรงเรียน  ฯลฯ

           

     

- จัดกิจกรรม  English Camp  ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ 

       
ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :
โทร. 086-9425005 , 088-7569464, 088-7544285

 
เนื้อหาอื่นๆ